1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Ban kinh doanh và QHKH

BAN KINH DOANH VÀ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

 1. Chức năng:
 • Tham mưu cho Ban tổng giám đốc về công tác Phát hành hóa đơn tiền nước, báo cáo sản lượng, doanh thu ngành nước, công tác áp giá nước cho các mục đích sử dụng của khách hàng, về công tác thu tiền và quản lý công nợ tiền nước, tham mưu các giải pháp về việc thu hộ tiền nước, theo dõi công nợ, biện pháp thu hồi công nợ cho Công ty.
 • Tham mưu, đề xuất cách giải quyết hợp lý, đúng qui đinh với Ban Tổng giám đốc những ý kiến phản ánh của khách hàng liên quan đến dịch vụ cấp nước.
 • Giám sát, phối hợp với các Xí nghiệp Cấp nước xử lý các vụ việc, trường hợp vi phạm qui chế quản lý hệ thống cấp nước, các hiện tượng vi phạm hợp đồng sử dụng nước của khách hàng;
 1. Nhiệm vụ:
 • Căn cứ vào số liệu chỉ số đồng hồ, sản lượng tiêu thụ của 6 Xí nghiệp đã cập nhật (trong 10 ngày đọc), phát hành hóa đơn định kỳ trên hệ thống quản lý công nợ (Billing) và phát hành HĐ điện tử trên hệ thống HĐ ĐT.
 • Thực hiện phát hành bổ sung, điểu chỉnh hóa đơn theo đề xuất của 6 Xí nghiệp cấp nước và đề xuất giải quyết trường hợp ống xì vỡ của khách hàng.
 • Cập nhật thông tin khách hàng phát sinh đăng ký trích tự động tiền nước qua Ngân hàng vào Billing.
 • Tổng hợp và lập Báo cáo sản lượng và doanh thu tiền nước của toàn Công ty;
 • Tổng hợp Doanh số thu tiền nước toàn Công ty, lập báo cáo phát sinh, số dư nợ tiền nước toàn Công ty báo cáo Ban Điều hành và đối chiếu với Ban Kế toán tài chính.
 • Đối chiếu, rà soát và thực hiện đẩy dữ liệu hóa đơn lên hệ thống hóa đơn điện tử những hóa đơn đã thanh toán tiền nước;
 • Quản lý, kiểm soát và đóng chốt kỳ doanh thu tài chính hàng tháng đúng thời gian qui định;
 • Quản lý danh sách các điểm thu tiền nước trong thành phố, làm việc với các Đối tác thu về các công việc liên quan đến dich vụ khách hàng, thanh toán tiền nước toàn Công ty.
 • Cập nhật những thông tin, các phản ánh liên quan đến tất cả các điểm thu, các kênh thu của các Đối tác, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán tiền nước.
 • Quản lý phân bổ khách hàng trong 7 Quận, Huyện, mời đến thanh toán tiền nước tại những điểm thu phù hợp, thuận tiện, gần lân cận với địa chỉ của khách hàng tại các vùng, địa phương
 • Thực hiện các công tác liên quan đến báo cáo chi tiết số tiền thu phí Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.
 • Thống kê, phân tích tỉ lệ số dư nợ, phân loại, nhóm hóa đơn nợ theo giá trị, tham mưu đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp hợp lý thu hồi nhanh công nợ.
 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc về quản lý sản lượng, doanh thu, việc áp giá nước đúng mục đích sử dụng, phương pháp phát hành và quản lý thu tiền khoa học, hiệu quả;
 • Tham gia, phối hợp kiểm tra việc áp giá nước đúng mục đích sử dụng;
 • Nắm bắt thông tin, phản ánh của khách hàng về dịch vụ cấp nước, giải quyết đáp ứng hoặc gửi ý kiến về các bộ phận liên quan để bàn bạc giải quyết;
 • Giải quyết các đơn thư, phản ánh, khiếu nại liên quan đế việc sử dung nước.của khách hàng trong toàn Công ty;
 • Phối hợp với các Xí nghiệp Cấp nước kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và có giải pháp đề xuất hình thức xử lý các vụ việc, các trường hợp vi phạm qui chế quản lý hệ thống cấp nước, các hiện tượng vi phạm hợp đồng sử dụng nước của khách hàng báo cáo Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, góp phần chống thất thoát, thất thu tiền nước trong toàn Công ty.
 • Tham gia các nhiệm vụ Lãnh đạo Công ty giao trong công tác công tác phục vụ thanh toán tiền nước, công tác dịch vụ khách hàng và công tác chống thất thu toàn Công ty.
 1. Cơ cấu tổ chức:
 • Giám đốc Ban – Lê Hoa: Phụ trách phát hành hóa đơn, công nợ, khách hàng và phụ trách chung.
  Số điện thoại liên hệ: 0236.3697.506/ 0236.3697.454   
 • Phó giám đốc Ban – Lê Thị Hồng Vân: Phụ trách Tổ giám sát.
 • Phó giám đốc Ban –  Lê Quốc Việt: Phụ trách Tổ giám sát.
  Số điện thoại liên hệ: 0236. 3696.632
Lượt xem: 1945