Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Xí nghiệp cấp nước Hải Châu


I/ Tên đơn vị: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC HẢI CHÂU.

Địa chỉ: 220 Trần Phú, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3822222 – 0236.3812674
Fax: 0236.3822222

II/ Ngày thành lập:

Ngày 26 tháng 11 năm 2006 theo quyết điịnh số 37/ QĐ – CT ngày 01 thnág 11 năm 2006 của Giám Đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng

III/ Cơ cấu tổ chức:

– Tổng số CBCNV : 65 người

Trong đó :

– Trình độ đại học : 12

– Cao đẳng : 03

– Trung cấp : 09

– Công nhân : 30 ( bao gồm cả 11 lao động thời vụ và biên đọc )

– Các bộ phận chức năng:

+ Trưởng Xí nghiệp: Nguyễn Lộc
+ Phó Xí nghiệp: Lê Quốc Việt
+ Bộ phận giao dịch khách hàng:
+ Bộ phận kế toán, tổng hợp, kho :
+ Bộ phận kỹ thuật:
+ Tổ biên đọc:
+ Nhóm chăm sóc khách hàng:
+ Tổ xây lắp:

IV/ Chức năng :

1. Quản lý toàn bộ hệ thống cấp nước và các công trình liên quan trên địa bàn Quận Hải Châu, bao gồm : hệ thống chuyển dẫn, hệ thống phân phối, hệ thống ống nhánh, đồng hồ của khách hàng

2. Tiếp nhận và giải quyết đơn đề nghị lắp đặt mới, cải tạo hệ thống cấp nước của khách hàng theo quy định của Công ty.

3. Quản lý và giải quyết các yêu cầu chính đáng của khách hàng theo phân cấp của Công ty.

4. Phối hợp với các đơn vị bộ phận trong Công ty để tổ chức thực hiện nhiệm vụ mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng trên địa bàn .

V/ Nhiệm vụ :

1. Kinh doanh cung cấp nước sạch cho các hộ gia đình và cơ quan có nhu cầu trên địa bàn Quận Hải Châu.

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Công ty giao.

3. Thực hiện thi công các công trình cấp nước có đường kính D < 100 mm cho khách hàng.

4. Kiểm tra , duy tu, sửa chữa kịp thời mạng lưới đường ống và đồng hồ của khách hàng trên địa bàn quản lý của

Xí nghiệp:

– Tổ chức thi công lắp mới công trình ống nhánh đồng hồ.

– Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng đồng hồ và ống nhánh trước đồng hồ của khách hàng.

– Nâng, dời đồng hồ theo đề nghị của khách hàng.

– Thay thế , bảo dưỡng các đồng hồ đã hết hạn sử dụng theo kế hoạch, hoặc theo đề nghị của kháchhàng sau khi đã kiểm tra không đạt độ chính xác theo quy định.

– Niêm chì đồng hồ sau khi lắp đặt, súc xả, sửa chữa.

– Đóng mở nước các trường hợp do sửa chữa hoặc do khách hàng vi phạm hợp đồng tiêu thụ nước.

– Sửa chữa ống bể, bảo dưỡng hệ thống cấp nước trong khu vực Chi nhánh quản lý.

5. Quản lý , bảo dưỡng các tuyến ống truyền tải trên địa bàn theo phân cấp quản lý cuả Công ty. Nếu cần thiết yêu cầu công ty cử các đơn vị khác phối hợp,hỗ trợ.

6. Trong công tác thi công phải đảm bảo các định mức kinh tế – kỹ thuật, chất lượng theo các quy định của công ty và các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước ban hành .

7. Lập hợp đồng tiêu thụ nước với khách hàng, các trường hợp thay đổi chủ hợp đồng trình Công ty ký. Thực hiện việc áp giá nước, theo dõi, cập nhật các trường hợp thay đổi mục đích sử dụng nước kịp thời, chính xác.

– Cập nhật hồ sơ lắp mới, triển khai công tác ghi đồng hồ mới ngay trong tháng lắp đặt.

– Lưu trữ hồ sơ khách hàng và các tuyến ống trong khu vực quản lý.

8. Tổ chức công tác biên đọc đồng hồ đúng lịch trình Công ty quy định. Đảm bảo thời gian và độ chính xác về số liệu khi gửi về Công ty lập hoá đơn tiền nước.

9. Kiểm tra, giám sát tỷ lệ thât thoát các đồng hồ tổng và tỉ lệ thất thoát chung toàn khu vực Chi nhánh quản lý.

10. Thực hiện đầy đủ chế đọ súc xả đường ống định kỳ và đột xuất, đảm bảo cung cấp nước đến người tiêu thụ đạt chất lượng quy định theo kế hoạch Công ty giao.

11. bảo quản và sử dụng tốt toàn bộ tài sản được công ty giao quản lý ,bao gồm nhà văn phòng, phương tiện làm việc, dụng cụ đồ nghề ..v..v…

12. Lập kế hoạch sản xuất – kinh doanh hàng năm của Chi nhánh trình Công ty phê duyệt.

13. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công ty theo quy định. Chịu trách nhiệm về tính chính xác trong báo cáo.

14. Chịu sự kiểm tra giám sát của công ty về các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của chi nhánh

Lượt xem: 7556