1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Ban kế toán tài chính

BAN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Chức năng: Giúp Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành công tác tài chính, tổ… Xem thêm

Ban kỹ thuật

BAN KỸ THUẬT VÀ ĐIỀU ĐỘ Chức năng: – Tham mưu giúp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực… Xem thêm

Phòng Kế hoạch – XDCB

BAN KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT Chức năng: Quản lý toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty; quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực… Xem thêm