1900 2345 22

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Dawaco

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Trung tâm CNTT Dawaco

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho HĐQT và Ban Điều hành về công tác quản lý, phát triển ứng dụng CNTT của toàn công ty (bao gồm… Xem thêm

Ban Vật tư

BAN VẬT TƯ Chức năng, nhiệm vụ: Giúp việc cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong công tác: mua sắm, tiếp nhận, cấp phát vật tư, thiết… Xem thêm

Ban Cố Vấn

BAN CỐ VẤN Chức năng: Tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về việc quản lý sản xuất –… Xem thêm

Ban Hành chính nhân sự

BAN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ Chức năng: Giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành công tác tổ chức, nhân sự, đào… Xem thêm