1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Ban Cố Vấn

BAN CỐ VẤN Chức năng: Tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về việc quản lý sản xuất –… Xem thêm

Ban Hành chính nhân sự

BAN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ Chức năng: Giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành công tác tổ chức, nhân sự, đào… Xem thêm