1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Chất lượng nước

1. Giám sát chất lượng nước online tại NMN Cầu Đỏ (Click vào xem)

2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm:

Năm

Nhóm A

Nhóm B & Nhóm C

2023

NMN Cầu Đỏ mới (60.000) từ tháng: 01, 02, 3, 4
NMN Cầu Đỏ từ tháng: 01, 02, 3, 4
NMN Hải Vân từ tháng: 01, 02, 3, 4
NMN Hồ Hòa Trung từ tháng: 01, 02, 3, 4
NMN Sân Bay từ tháng: 01, 02, 3, 4
Khe Lạnh từ tháng: 01, 02, 3, 4
Trạm Phú Sơn từ tháng: 01, 02, 3, 4
Trạm Sơn Trà 1 từ tháng: 01, 02, 3, 4
Trạm Sơn Trà 2 từ tháng: 01, 02, 3, 4
Trạm Sơn Trà 3 từ tháng:
Trạm Khe Răm từ tháng: 01, 02, 3. 4
Trạm Ngầm Đôi từ tháng: 01, 02, 3, 4
Trạm Khe Giành từ tháng: 01, 02, 3, 4

2022

NMN Cầu Đỏ mới (60.000) từ tháng: 01, 02, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12
NMN Cầu Đỏ từ tháng: 01, 02, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12
NMN Hải Vân từ tháng: 01, 02, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12
NMN Hồ Hòa Trung từ tháng: 01, 02, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12
NMN Sân Bay từ tháng: 01, 02, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12
Khe Lạnh từ tháng: 01, 02, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12
Trạm Phú Sơn từ tháng: 01, 02, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12
Trạm Sơn Trà 1 từ tháng: 01, 02, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12
Trạm Sơn Trà 2 từ tháng: 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12
Trạm Sơn Trà 3 từ tháng:
Trạm Khe Răm từ tháng: 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11
Trạm Ngầm Đôi từ tháng: 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11
Trạm Khe Giành từ tháng: 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12
 Lần 1 Nhóm B (file)

Lần 2 Nhóm B (File 1, File 2)

2021

NMN Cầu Đỏ mới (60.000) từ tuần: 1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12, 13, 14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-23, 24-25, 26, 27, 28-30, 31-36, 37-38, 39-42, 43-48, 49-52
NMN Cầu Đỏ từ tuần: 1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12, 13, 14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-23, 24-25, 26, 27, 28-30, 31-36, 37-38, 39-42, 43-48, 49-52
NMN Hải Vân từ tuần: 1-2, 3-4. 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12, 13, 14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-23, 24-25, 36, 37-38, 39-42, 43-48, 49-52
NMN Hồ Hòa Trung từ tuần: 1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12, 13, 14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-23, 24-25, 26, 27, 28-30, 31-36, 37-38, 39-42, 43-48, 49-52
NMN Sân Bay từ tuần: 1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12, 13, 14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-23, 24-25, 26, 27, 28-30, 31-36, 37-38, 39-42, 43-48, 49-52
Khe Lạnh từ tuần: 1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12, 14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-23, 24-25, 26, 27, 28-30, 31-36, 37-38, 39-42, 43-48, 49-52
Trạm Phú Sơn từ tuần: 1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12, 13, 14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-23, 24-25, 26, 27, 28-30, 31-36, 37-38, 39-42, 43-48, 49-52
Trạm Sơn Trà 1 từ tuần: 1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12, 13, 14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-23, 24-25, 26, 27, 28-30, 40-42, 43-48, 49-52
Trạm Sơn Trà 2 từ tuần: 1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12, 13, 14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-23, 24-25, 26, 27, 28-30, 31-36, 37-38, 39-42, 43-48, 49-52
Trạm Sơn Trà 3 từ tuần:

Lần 1 Nhóm B (file )

Lần 2 Nhóm B (file)

Lần 2 Nhóm B bổ sung (file)

 

2020

NMN Cầu Đỏ mới (60.000) từ tuần: 1-4, 6-8, 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-25, 26, 27-29, 30-32, 33-34, 35-36, 37-39, 40, 41-43, 44-46, 47-49, 50-51, 52
NMN Cầu Đỏ từ tuần: 1-4, 6-8, 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-25, 26, 27-29, 30-32, 33-34, 35-36, 37-39, 40, 41-43, 44-46, 47-49, 50-51, 52
NMN Hải Vân từ tuần: 1-4, 6-8, 9, 10-1112-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-25, 39, 40, 42-43, 44-46, 47-49, 50-51, 52 
NMN Hồ Hòa Trung từ tuần: 1-4, 6-8, 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-25, 26, 27-29, 30-32, 33-34, 35-36, 37-39, 40, 41-43, 45-46, 47-49, 50-51, 52
NMN Sân Bay từ tuần: 1-4, 6-8, 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-25, 26, 27-29, 30-32, 33-34, 35-36, 37-39, 40-43, 44-46, 47-49, 50-51, 52
Khe Lạnh từ tuần: 1-4, 6-8, 9, 10-1112-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-25, 26, 27-29, 30-32, 33-34, 35-39, 40, 41&43, 44-46, 47-49, 50-51, 52
Trạm Phú Sơn từ tuần: 1-4, 6-8, 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-25, 26, 27-29, 30-32, 33-34, 35-36, 37-39, 40, 41-43, 44-46, 47-49, 50-51, 52
Trạm Sơn Trà 1 từ tuần: 1-4, 6-8, 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-25, 26, 40, 43, 44-46, 47-49, 50-51, 52
Trạm Sơn Trà 2 từ tuần: 1-4, 6-8, 9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-25, 26, 27-29, 30-32, 33-34, 35-36, 37-39, 40, 41-43, 44-46, 47-49, 50-51, 52
Trạm Sơn Trà 3 từ tuần: 27-29, 30
Lần 1 Nhóm B (file )

Lần 2 Nhóm B & C (file)

2019

NMN Hải Vân, Khe Lạnh & Sơn Trà từ tuần: 1-28; 29-34; 35-37; 38-39; 40-43; 44-45; 46-47; 48-50; 51-52

NMN Cầu Đỏ & Sân Bay từ tuần : 1-5; 7; 8-9; 10-12; 13-14; 15-17; 18-20; 21-22; 23-26; 27-28 ;29-34; 35-37; 38-39 ; 40-43; 44-45; 46-47; 48-5051-52

NMN Hồ Hòa Trung: 47-52

NMN Cầu Đỏ cụm 60.000 mới: 40-52

Lần 1 Nhóm B (file )

Lần 2 Nhóm B (file)

 

 

2018 Tuần : 1-11 ;  12-13 ; 14-17  ; 18-26 ; 27-35 ; 36-39; 40-44; 45-48 ; 49-52  Lần 1 Nhóm B (file)

Lần 2: Nhóm B & C (file1 ; file2)

2017 Tuần : 1-13 , 14-20 , 21-23 , 24-26, 27-30 : 31-37 ; 38 ; 39-42 ; 43-44 ; 45-48 ; 49-52

 

Lần 1: Nhóm B (file1 ,file2)
Lần 2 : Nhóm B (file)
2016 Tuần: 24 , 25 , 26, 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,41 ,42 ,43 ,44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50
Lần 1: Nhóm B (file)

Lần 2: Nhóm B & C (file1, file2, file3)

Lượt xem: 20588