1900 2345 22

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Ban vật tư

1/ Tên đơn vị: Ban Vật Tư

2/ Quyết định thành lập:

Quyết định thành lập số: 2515CĐ-QNĐN ngày 23 tháng 03 năm 1985

3/ Chức năng:

Quản lý và kinh doanh vật tư.

4/ Nhiệm vụ:

– Cửa hàng kinh doanh vật tư: Khai thác kinh doanh các mặt hàng chuyên ngành cấp thoát nước.

– Chuyên nhập xuất các vật tư chuyên ngành cấp thoát nước đường kính ống trên D100

– Chuyên nhập xuất các vật tư chuyên ngành cấp thoát nước đường kính ống dưới D100

– Cung ứng, nhập, xuất, vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty

– Chuyên sản xuất khuỷu ¼, 1/8; côn có đường kính ống dưới D32; cân đo đồng hồ có đường kính ống D15 – D34 theo yêu cầu của các Chi nhánh Cấp nước và khách hàng.

5/ Tổ chức nhân sự:

* Tổng số CBCNV: 14 người.

– 01 kỹ sư

– 01 chuyên viên

– 03 cử nhân

– 02 trung cấp

– 01 Công nhân xây lắp 6/7

– 04 thủ kho

– 01 công nhân lái xe ¾

– 01 thu mua

6/ Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng: Lê Văn Dũng, Phụ trách chung, về hoạt động kinh doanh mua bán vật tư chuyên ngành cấp, thoát nước

Phó phòng: Nguyễn Lâu, chuyên viên: Phụ trách quản lý các kho xuất vật tư theo yêu cầu đã được lãnh đạo phê duyệt

Lượt xem: 1734