1900 2345 22

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng - Dawaco

Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng

Dawaco vì cuộc sống chất lượng hơn!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng - Từ ngày 01/02/2020 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Dawaco bắt đầu hoạt động. Mọi thông tin về dịch vụ cấp nước, khách hàng vui lòng gọi số: 1900-234522.

Đăng ký sử dụng nước

Khách hàng ở quận nào thì liên hệ theo địa chỉ của từng Xí nghiệp Cấp nước như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:
– Địa điểm đăng ký lắp đặt nằm trong phạm vi có đường ống cấp nước do Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng quản lý.
– Địa điểm đăng ký lắp đặt là nhà, trụ sở… hợp pháp chưa lắp đặt đồng hồ nước. Khách hàng chịu trách nhiệm với cơ quan nhà nước về tính hợp pháp của nhà, đất tại địa chỉ lắp đặt.
– Vị trí lắp đặt đồng hồ phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và quản lý của Công ty.
– Mỗi một bất động sản (căn nhà, căn hộ…) chỉ được lắp 01 đồng hồ nước.
– Đối với hộ khách hàng khi thay đổi chỗ ở phải thanh toán hết tiền nước  tại địa chỉ cũ mới được lắp đặt tại địa điểm mới. Nếu tại địa điểm mới đã có đồng hồ nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thì không lắp đặt mới mà phải làm các thủ tục sang tên hợp đồng sau khi giải quyết đầy đủ công nợ tiền nước với Công ty đến thời điểm sang tên hợp đồng.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT:

A. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH: Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình được Công ty chấp thuận lắp đặt ống nhánh đồng hồ nước khi có đủ các điều kiện sau:
1. Có Giấy đề nghị lắp đồng hồ sử dụng nước theo mẫu (có sẵn tại văn phòng các Chi nhánh Cấp nước);
2. Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước (có bản gốc để đối chiếu);
3. Bản sao một trong những giấy tờ về nhà, đất liên quan đến địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước (có bản gốc để đối chiếu), gồm:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê nhà, thuê đất của cơ quan có thẩm quyền;
  • Giấy xác nhận về nhà ở của UBND phường, xã nơi cư trú.

4. Bản sao giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đề nghị và đứng tên trong hợp đồng dịch vụ cấp nước.

B. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC: Khách hàng là cơ quan, tổ chức được Công ty chấp thuận lắp đặt ống nhánh đồng hồ khi có đủ các điều kiện sau:
1. Có Công văn hoặc Giấy đề nghị lắp đặt Hệ thống cấp nước;
2. Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập;
3. Giấy tờ về nhà đất liên quan đến địa chỉ đề nghị lắp đặt đồng hồ nước.

III. KINH PHÍ LẮP ĐẶT ỐNG NHÁNH ĐỒNG HỒ NƯỚC:

A. KINH PHÍ DO CÔNG TY CẤP NƯỚC ĐẦU TƯ:

– Công ty Cấp nước đầu tư toàn bộ kinh phí lắp đặt đường ống và đồng hồ đo nước cho khách hàng nếu đầy đủ các yêu cầu hồ sơ lắp đặt tại mục II.
– Chiều dài đường ống đấu nối tính từ điểm đấu nối đến điểm đặt đồng hồ nước từ 03 mét trở xuống, kích cỡ đường ống và đồng hồ từ D15 đến D50.
– Mỗi khách hàng chỉ được miễn phí lắp đặt 01 lần tại 01 địa điểm.
– Một khách hàng có thể lắp đặt đồng hồ nước miễn phí ở nhiều địa chỉ nhà khác nhau, nếu tại những địa chỉ đó đáp ứng đủ các yêu cầu hồ sơ lắp đặt (mục II).

Đối tượng:

+ Đất hoặc nhà ở của cá nhân, hộ gia đình;
+ Căn hộ chung cư được sở hữu hoặc thuê của Nhà nước nhưng được cấp có thẩm quyền giao cho Công ty thực hiện cấp nước đến từng căn hộ.
+ Đất hoặc nhà làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh ổn định lâu dài.
+ Đất do các cơ quan, tổ chức thuê trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
+ Đất, nhà của các tổ chức tôn giáo, nhà thờ tộc, họ, nhà công cộng của khu dân cư…

B. KINH PHÍ KHÁCH HÀNG BỔ SUNG THÊM:

– Ngoài kinh phí của Công ty, khách hàng có phạm vi từ điểm đấu nối đến cụm đồng hồ có chiều dài >03 mét hoặc kích cỡ đường ống và đồng hồ nước >D50 phải thanh toán chi phí bổ sung cho Công ty. Chi phí đấu nối bổ sung này được tính căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước.

C. KINH PHÍ DO KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ:

– Lắp đặt đồng hồ nước tưới cây xanh đường phố; các trạm vệ sinh di động…
– Khách hàng đăng ký lắp đặt đồng hồ nước thứ 2 trong các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc thuê lại đất của doanh nghiệp khác trong khu vực này;
– Khách hàng sử dụng nước tạm thời…

IV. KÝ QUỸ VÀ SỬ DỤNG TIỀN KÝ QUỸ:

A. KÝ QUỸ:

Ngoài kinh phí lắp đặt phải thanh toán, khách hàng sử dụng nước không thường xuyên trong các trường hợp sau phải nộp tiền ký quỹ:

1. Khách hàng là công ty, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng nước tại những địa điểm có thuê mướn (như nhà, đất, mặt bằng, kiốt, cửa hàng…) nhưng tại đó chưa có đồng hồ nước cũng như những khách hàng có nhu cầu sang tên hợp đồng tại những địa điểm có thuê mướn thì ngoài những hồ sơ theo quy định đều cần phải ký quỹ cho Công ty Cấp nước. Mức tiền ký quỹ được quy định như sau:

  • Đối với các nhà thầu thi công công trình xây dựng; các đơn vị hoặc cá nhân kinh doanh nhà hàng; kinh doanh ăn uống; nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở sản xuất; rửa xe… Mức ký quỹ tính bằng 03 tháng tiền nước căn cứ vào sản lượng nước khách hàng ước sử dụng với giá nước theo mục đích sử dụng nhưng không thấp hơn: 5.000.000đ/khách hàng (năm triệu đồng một khách hàng);
  • Đối với các trường hợp khác: 2.000.000đ/khách hàng (hai triệu đồng một khách hàng);

B. SỬ DỤNG TIỀN KÝ QUỸ:

Tiền ký quỹ sẽ được trả lại cho khách hàng sau khi khách hàng đã thanh toán đầy đủ tiền nước tại thời điểm thanh lý và thanh lý hợp đồng tiêu thụ nước với Công ty.

Khi khách hàng còn nợ tiền sử dụng nước.đã đến tháng thứ 2 mà vẫn chưa thanh toán thì Công ty dùng tiền ký quỹ của khách hàng để thanh toán công nợ tiền nước. Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng nước thì phải tiếp tục ký quỹ cho Công ty theo quy định.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẢI TẠO ỐNG NHÁNH ĐỒNG HỒ; SANG CHUYỂN TÊN HỢP ĐỒNG:

A. CẢI TẠO ĐỒNG HỒ:

1. Trường hợp cải tạo, di dời đồng hồ do công tác cải tạo chỉnh trang đô thị hoặc để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý: Công ty chịu hoàn toàn kinh phí.

2. Trường hợp khách hàng có yêu cầu cải tạo ống nhánh đồng hồ thì khách hàng đến các Chi nhánh Cấp nước làm giấy đề nghị cải tạo và chịu hoàn toàn kinh phí cải tạo. Các khoản kinh phí này được lập tính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

B. SANG, CHUYỂN TÊN HỢP ĐỒNG:

Khách hàng nhận chuyển nhượng bất động sản hoặc chuyển nhượng quyền kinh doanh tại vị trí có đồng hồ nước thì phải đến các Chi nhánh Cấp nước trong khu vực để làm các thủ tục sang, chuyển tên hợp đồng dịch vụ cấp nước. Hồ sơ gồm:

1. Có giấy đề nghị sang tên hợp đồng nước theo mẫu (có sẵn tại văn phòng các Chi nhánh Cấp nước);
2. Mang theo hợp đồng cũ để cắt, chuyển;
3. Bản sao một trong những giấy tờ liên quan đến địa chỉ sang, chuyển hợp đồng (có bản gốc để đối chiếu) như điểm 2,3,4, khoản A và điểm 2,3 khoản B mục II;
4. Thanh toán tiền nước đến kỳ hóa đơn gần nhất.

VI. TRÌNH TỰ:

Việc lắp đặt ống nhánh và cải tạo đồng hồ nước cho khách hàng được thực hiện theo trình tự sau:

1. Khách hàng đến các Chi nhánh Cấp nước để làm thủ tục đề nghị lắp mới hoặc cải tạo ống nhánh đồng hồ và nhận giấy hẹn khảo sát.
2. Các Chi nhánh Cấp nước xem xét hồ sơ, tiến hành khảo sát, lập hồ sơ thiết kế dự toán.
3. Khách hàng đến nhận hồ sơ và nộp tiền (nếu có); ký hợp đồng dịch vụ cấp nước, Chi nhánh Cấp nước thông báo cho khách hàng thời gian thi công.
4. Chi nhánh Cấp nước tiến hành thi công lắp đặt mới hoặc cải tạo ống nhánh đồng hồ tại địa điểm theo hồ sơ thiết kế; thực hiện nghiệm thu, bàn giao cho khách hàng quản lý, sử dụng.

VII. THỜI GIAN THỰC HIỆN LẮP ĐẶT MỚI VÀ CẢI TẠO ỐNG NHÁNH ĐỒNG HỒ:

1. Chi nhánh Cấp nước tiến hành khảo sát, lập dự toán trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ của khách hàng.
2. Chi nhánh Cấp nước tiến hành thi công cho khách hàng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.
3. Trường hợp phải xin phép giao thông thì thời gian thi công không quá 10 ngày làm việc./.  

   + GIẤY ĐỀ NGHỊ LẮP ĐỒNG HỒ SỬ DỤNG NƯỚC 

   + ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẢI TẠO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Khách hàng có thể đăng ký online 

Lượt xem: 227